Arrow
Arrow
Slider

Partnerzy

MRC LogoMisją MRC (MedicalResearchCouncil) Instytutu Medycyny Molekularnej Davida Weatheralla  (WIMM) jest prowadzenie konkurencyjnych na skalę międzynarodową badań procesów leżących u podstaw działania komórki i biologii molekularnej oraz określenie mechanizmów, za pomocą których te procesy są zaburzone w chorobach dziedzicznych i nabytych. WIMM to unikatowe miejsce na mapie biomedycznych instytutów całego świata, który jako jeden z pierwszych połączył wyjątkową jakość badań klinicznych z doskonałymi badaniami podstawowymi. Instytut korzysta ze wsparcia strategicznego z MRC.

Jedną z podjednostek WIMM jest grupa zajmująca się immunologią człowieka (HIU, http://www.imm.ox.ac.uk/mrc-human-immunology-unit). Jej misją jest wspieranie badań w dziedzinie immunologii człowieka i zastosowanie tej wiedzy do opracowania lepszych strategii terapeutycznych przeciw chorobom zakaźnym, nowotworom, alergiom i chorobom autoimmunologicznym.

vincenzo cerundoloProf. Vincenzo Cerundolo jest absolwentem medycyny na Uniwersytecie w Padwie, we Włoszech, gdzie ukończył również doktorat w dziedzinie immunologii. Następny przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie w ramach stażu EMBO razem z prof. Alainem Townsendem zajmował się tematem prezentacji antygenów. Prof. Cerundolo został mianowany profesorem immunologii na Uniwersytecie w Oksfordzie w 2000 roku, a w roku 2010 został dyrektorem MRC Human Immunology Unit. Dwa lata później, w 2012 roku został kierownikiem Sekcji Medycyny Ekperymentalnej (Investigative Medicine Division), nowo utworzonego Wydziału Medycyny w Uniwersytecie Radcliffe w Oksfordzie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania prowadzone w laboratorium profesora Cerundolo skupiają się głównie na lepszym zrozumieniu mechanizmów kontrolujących interakcję komórka-komórka, wymaganych dla optymalnej ekspansji i aktywacji populacji specyficznych dla nowotworu komórek T, jak również w celu zastosowania tej wiedzy do rozwoju lepszych strategii terapeutycznych u pacjentów z nowotworami.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.rdm.ox.ac.uk/principal-investigators/researcher/vincenzo-cerundolo.


crickInstytut Francisa Cricka (FCI - Francis Crick Institute) jest interdyscyplinarnym medycznym instytutem badawczym. Jest to konsorcjum sześciu najbardziej skutecznych organizacji naukowych i akademickich w Wielkiej Brytanii – Medical Research Council (MRC), Cancer Research UK (CRUK), Wellcome Trust, UCL (University College London), Imperial College London i King College London. Dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy, umiejętności i zasobów każdej z tych organizacji, FCI wspiera przełomowe badania w wielu różnych dyscyplinach naukowych. W FCI prowadzone są nowatorskie badania mające na celu lepsze zrozumienie chorób ludzkich, w tym nowotworów. Warto zaznaczyć, że jednym z głównych celów FCI jest zbudowanie rozległej sieci współpracy i relacji z uczelniami i przemysłem w skali międzynarodowej oraz wspieranie dążeń do rozwoju nauki i przedsięwzięć innowacyjnych.

dinis caladoDr Dinis Calado jest absolwentem Uniwersytetu w Coimbra, Portugalia (1999). Tytuł doktora w obszarze immunologii molekularnej uzyskał w 2006 roku na Uniwersytecie w Lizbonie, Portugalia. Staż podoktorski odbył w Harvard Medical School w Bostonie (2006-2010) w laboratorium prof. Klausa Rajewsky’ego. W latach 2010-2013 pracował jako stypendysta Towarzystwa Białaczek i Chłoniaków (Special Fellow of Leukemia and Lymphoma Society). W roku 2013 dołączył do London Research Institute jako lider grupy badawczej. Obecnie jest liderem grupy w FCI. Pracuje również jako doświadczony badacz na Wydziale Immunobiologii w Kings College w Londynie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium dr Calado zajmuje się zrozumieniem mechanizmów nowotworzeni centroblastów przy użyciu najnowocześniejszych technik genetycznych in vivo, takich jak systemCre-loxP. Zespół Dr Calado wygenerował mysie modele nowotworów, takich jak chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) i zidentyfikował in vivo subpopulacje komórek B o wysokiej ekspresji c-Myc, które mogą działać jako prekursory tych chorób.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.crick.ac.uk/research/a-z-researchers/researchers-a-c/dinis-calado.


Oslo University Hospital OUS

Szpital Uniwersytecki w Oslo (Oslo University Hospital OUS) to wysoce wyspecjalizowany szpital prowadzący działalność zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i całego kraju. To największy szpital w Skandynawii, który leczy ponad 1,2 mln pacjentów rocznie. OUS jest odpowiedzialny za około 50 procent wszystkich badań medycznych i opieki zdrowotnej prowadzonej w norweskich szpitalach. Każdego roku pod auspicjami OUS publikowanych jest około 1700 prac naukowych w  recenzowanych czasopismach medycznych, a doktorat uzyskuje 150 osób. Szpital ma kilka krajowych centrów doskonalenia i ściśle współpracuje z Uniwersytetem w Oslo. W ramach OUS, laboratoriom prof. Malmberga znajduje się w Instytucie Badań nad Rakiem (ICR - Institute for Cancer Research). ICR organizuje własne próby kliniczne fazy I/II i jest jednym z największych obiektów akademickich prowadzących terapie komórkowe zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP - good manufacturing practice) w Europie.

karljohan malmbergProf. Karl-Johan Malmberg ukończył studia medyczne w Instytucie Karolinska (KI) w Sztokholmie, w Szwecji w roku 2000. W 2003 roku uzyskał stopień doktora w immunobiologii. Jest specjalistą w dziedzinie hematologii z 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie immunologii doświadczalnej ze szczególnym uwzględnieniem ludzkich komórek NK. W 2012 roku prof. Malmberg przeniósł swoją grupę do Oslo w Norwegii oraz uzyskał profesurę w zakresie immunologii na Uniwersytecie w Oslo. Obecnie prof. Malmberg jest jednym z dyrektorów Departamentu Immunologii w OUS oraz w KG JebsenCenter for Cancer Immunotherapy. Od roku 2015 jest profesorem wizytującym w Instytucie Karolinska, gdzie zajmuje się immunoterapią opartą na komórkach.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Labolatorium Prof. Malmberga zajmuje się badaniami molekularnych podstaw różnicowania i tworzenia subpopulacji komórek NK w zdrowiu i chorobie. Kluczowym celem jest uzyskanie lepszego zrozumienia w jaki sposób receptory typu KIR (killer cel immunoglobulin-like receptors) wpływają na funkcjonowanie ludzkich komórek NK. Aby lepiej zrozumieć dynamiczne kształtowanie się subpopulacji komórek NK w czasie infekcji wirusowych, nowotworzenia i po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych, prof. Malmberg łączy wielowymiarowe testy komórkowe z metodami informatycznymi. Celem Zespołu prof. Malmberga jest praktyczne zastosowanie komórek NK w nowej generacji immunoterapii u pacjentów z opornymi lub nawracającym nowotworami.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: http://ous-research.no/malmberg.


icgeb 2Międzynarodowe Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) jest międzynarodową organizacją fukncjonującą jako centrum doskonalenia w zakresie badań i szkoleń w dziedzinie biologii molekularnej i genetyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajów rozwijających się. Ośrodek prowadzi innowacyjne badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i wzmacnia potencjał badawczy 64 państw członkowskich poprzez szkolenia, programy finansowania i usługi doradcze. Trzy lokalizacje Centrum, w Trieście (Włochy), New Delhi (Indie) i Kapsztadzie (RPA) tworzą platformę naukowo-edukacyjną na najwyższym międzynarodowym poziomie. ICGEB wdraża kompleksowy program promocji biotechnologii na skalę międzynarodową i stara się przyczyniać do rozwiązania głównych problemów dotyczących zdrowia, żywienia i rolnictwa. Centrum organizuje ponad 20 corocznych spotkań i warsztatów dotyczących najważniejszych tematów w dziedzinie badań molekularnych.

dimitar efremovProf. Dimitar Efremov uzyskał dyplom lekarza medycyny w 1986 roku na Wydziale Lekarskim w Skopje (Macedonia), gdzie ukończył również specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i szkolenie w dziedzinie hematologii. Ukończył doktorat w 1994 roku na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Maastricht, w Holandii. W 1994 roku rozpoczął pracę w ICGEB w Trieście, we Włoszech, gdzie pozostał aż do roku 1998. Następnie powrócił do Kliniki Hematologii Wydziału Lekarskiego w Skopje gdzie został mianowany profesorem. W 2003 roku ponownie wyjechał do Włoch, gdzie w ramach ICGEB powołał Zespół Hematologii Molekularnej (Molecular Hematology Group) w Rzymie. Prof. Efremov został powołany kierownikiem tej placówki. W listopadzie 2015 powrócił do siedziby głównej ICGEB w Trieście.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główne zainteresowania badawcze prof. Efremova związane są z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), w szczególności badanie komórkowych i molekularnych mechanizmów regulujących rozwój i postęp choroby oraz identyfikację nowych terapii celowanych. Jego obecne badania koncentrują się przede wszystkim na roli ścieżki przekazywania sygnału z receptora limfocytów B (BCR) i receptora Toll-podobnego (TLR) w rozwoju, utrzymania i progresji CLL. Laboratorium prof. Efremova opracowało nowe, genetycznie modyfikowane modele mysie do badania roli szlaku BCR w patogenezie CLL.

Więcej informacji pod adresem: http://www.icgeb.org/dimitar-efremov.html.

 

OPEN