Arrow
Arrow
Slider

Koordynator projektu

 

godloProjekt STREAM jest koordynowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). WUM jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych uczelni medycznych w Polsce. Oprócz prowadzenia misji edukacyjnej, WUM funkcjonuje jako prężny ośrodek badawczy. Udało mu się osiągnąć uznaną pozycję międzynarodową w zakresie badań, zarówno w medycynie klinicznej jak i teoretycznej. Ostatnio WUM był koordynatorem projektu na kwotę 5,5 mln EUR zatytułowanego "Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii " (skrót: BASTION, kierownik projektu – prof. Jakub Gołąb) w 7. Programie Ramowym (7PR) http://bastion.wum.edu.pl. BASTION znacząco przyczynił się do podniesienia potencjału WUM jako wiodącego w Europie Środkowej centrum badawczego w zakresie badań podstawowych i medycyny translacyjnej, poprzez zatrudnianie nowych pracowników, wymianę wiedzy i know-how oraz inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. WUM jest również koordynatorem projektu inwestycyjnego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) o wartości prawie 100 mln EUR, finansowanego z europejskich funduszy strukturalnych (https://cept.wum.edu.pl). Te wiodące działania związane z budowaniem potencjału instytucji tworzą doskonałe warunki do realizacji programu w zakresie badań naukowych i innowacji, zarówno w zakresie wykorzystania kapitału ludzkiego jak i infrastruktury badawczej.


Jakub GolabProf. Jakub Gołąb jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1998 r.) W roku 1999 uzyskał tytuł doktora w Centrum Biostruktury WUM. Staże podoktorskie odbył w Harvard Institutes of Medicine (1999-2000) i University of Texas Southwestern Medical School (2003). Od 2009 profesor Gołąb kieruje Zakładem Immunologii WUM, nadzorując zespół młodych liderów zespołów, którzy w pracy naukowej koncentrują się na badaniach podstawowych i translacyjnych. Prof. Gołąb uczestniczy również w komercyjnych przedsięwzięciach związanych z opracowywaniem innowacyjnych metod leczenia w immunoonkologii.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głównym obszarem zainteresowań prof. Gołąba jest immunologia nowotworów. Jego badania koncentrują się na terapiach i strategiach przeciwnowotworowych, mających na celu poprawę odpowiedzi immunologicznej wobec komórek nowotworowych. Jego głównym dalekosiężnym celem jest rozwój diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów.


Beata PyrzynskaDr Beata Pyrzyńska ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem magistra biologii. Jako doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie została uhonorowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), otrzymując stypendium START dla młodych wybitnych naukowców. Zdobyła również stypendium EMBO na współpracę z Narodowym Centrum Biotechnologii (CNB) w Madrycie. Jej praca doktorska (2001) została nagrodzona przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. W 2002 roku dr Pyrzyńska rozpoczęła staż podoktorski w Winship Cancer Institute na Uniwersytecie Emory w Atlancie, USA.

Na badania naukowe otrzymała stypendia z NATO oraz Amerykańskiego Towarzystwa Nowotworów Mózgu (ABTA). W 2006 roku dr Pyrzyńska powróciła do Polski i rozpoczęła pracę w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie. W 2013 roku została zatrudniona jako doświadczony naukowiec w Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), w ramach projektu BASTION.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ostatnich latach dr Pyrzyńska zajmowała się badaniami w dziedzinie biologii i terapii nowotworów, w szczególności badaniem regulacji komórkowych szlaków sygnałowych, które prowadzącą do zmian w ekspresji genów i do procesów nowotworzenia. Obecnie dr Pyrzyńska bada mechanizmy molekularne regulujące ekspresję CD20 – powierzchniowego antygenu będącego celem dla przeciwciał monoklonalnych, stosowanych w terapii nowotworów wywodzących się z limfocytów B. Jej badania są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN; grant OPUS, projekt pt.: „Badanie wpływu szlaku AKT na ekspresję CD20 oraz działanie przeciwnowotworowe terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych”; 2014-2017; kierownik: B. Pyrzyńska). Dr. Pyrzyńska jest także opiekunem projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW, Grant Diamentowy, projekt pt.: „Analiza wpływu wybranych chemioterapeutyków na skuteczność immunoterapii anty CD20 w nowotworach wywodzących się z limfocytów B”; 2016-2018; kierownik projektu: N. B. Miązek).


Magda WiniarskaDr Magdalena Winiarska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego WUM (2002). W 2008 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych w Centrum Biostruktury, WUM. W latach 2009-2012 pracowała jako post-doc w Zakładzie Immunologii w ramach projektu TEAM. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Immunologii (WUM), gdzie prowadzi własną grupę badawczą. Dr Winiarska zdobyła finansowanie na badania jako kierownik 5 projektów) oraz opiekun 3 projektów doktoranckich finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W swojej pracy dr Magdalena Winiarska dąży do udoskonalenia i personalizacji terapii z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. Jej badania koncentrują się na molekularnych mechanizmach przeciwnowotworowego działania przeciwciał monoklonalnych anty-CD20. Celem jej badań jest identyfikacja czynników odpowiedzialnych za rozwój oporności na działanie przeciwciał monoklonalnych anty-CD20. 


Radek ZagozdzonDr Radosław Zagożdżon ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w roku 1996. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1998 roku w Instytucie Biostruktury, WUM. W latach 1997-2000 pracował jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM. W 1999 roku otrzymał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny wewnętrznej. W latach 1999-2000 pracował jako adiunkt w Zakładzie Immunologii WUM. W latach 2000-2005 był zatrudniony jako stażysta podoktorancki, a następnie (2005-2008) instruktor w Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School w Bostonie, USA.

W latach 2008-2012 pracował jako stażysta podoktorancki/wykładowca w University College Dublin w Irlandii. W latach 2012-2015 był liderem grupy badawczej w projekcie BASTION (sponsorowanym ze środków FP7 Unii Europejskiej), a następnie w Zakładzie Immunologii WUM liderem projektu badawczego (sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki) do końca roku 2016. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głównym obszarem zainteresowań dr Zagożdżona jest doświadczalna onkologia, immunologia nowotworu i immunoterapia. Koncentruje się głównie na badaniu homeostazy układów redoks w guzie i komórkach układu odpornościowego, w szczególności komórkach NK. Celem jego badań jest lepsze zrozumienie funkcji poszczególnych enzymów antyoksydacyjnych w przeżyciu i wzroście komórek, oporności komórek guza na chemioterapię oraz unikaniu przez komórki nowotworowe działania układu odpornościowego.


Gosia FirczukDr Małgorzata Firczuk ukończyła Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku w 2002 roku, a w roku 2003 Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Odbyła studia doktoranckie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i otrzymała stopień doktora nauk biologicznych w roku 2007. W latach 2007-2009 kontynuowała pracę jako post-doc w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. W 2009 roku przeniosła się do Zakładu Immunologii WUM, gdzie pracowała w ramach projektu Team (2009-2012), a następnie w ramach projektu BASTION (2013-2015). Obecnie buduje własny Zespół badawczy w Zakładzie Immunologii WUM.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania dr Firczuk koncentrują się na lepszym zrozumieniu biologii białaczek i chłoniaków, a zwłaszcza roli enzymów antyoksydacyjnych oraz ich interakcji z szlakami sygnalizacji w nowotworowych limfocytach B. Dr Firczuk bada enzymy antyoksydacyjne w kontekście ich wykorzystania jako nowych celów terapeutycznych. Jej długoterminowym celem jest opracowanie nowych strategii terapeutycznych w leczeniu nowotworów wywodzących się z limfocytów B.

OPEN