Arrow
Arrow
Slider

Limfocyty T regulatorowe i ich blokowanie w terapii przeciwnowotworowej

Limfocyty T regulatorowe – charakterystyka ogólna

                Główną funkcją układu odpornościowego jest ochrona organizmu przed różnorodnymi patogenami, takimi jak bakterie, grzyby czy wirusy. Jest to możliwe dzięki jego zdolności do odróżniania tego, co dla organizmu jest „swoje” od tego, co „obce” i potencjalnie szkodliwe oraz usuwania “obcego” w procesie zwanym odpowiedzią immunologiczną. Czynność układu odpornościowego podlega bardzo precyzyjnej i wydajnej regulacji, mającej na celu z jednej strony zapewnienie tolerancji wobec własnych tkanek, a z drugiej usunięcie zagrożenia wynikającego z przedostania się do organizmu szkodliwych patogenów. Ważną rolę w tej regulacji odgrywają między innymi różne subpopulacje limfocytów T CD4+, które w większości pełnią funkcje limfocytów T pomocniczych (Th, ang. helper T cells), wspomagających rozwój odpowiedzi immunologicznej. Wyjątkiem są limfocyty T CD4+ regulatorowe (Treg, ang. regulatory T cells), które hamują odpowiedź immunologiczną i stanowią jeden z kluczowych mechanizmów zabezpieczających przed autoagresją.

Genetyka nowotworów a skuteczność współczesnej immunoterapii

Immunoterapia nowotworów stała się ostatnio wiodącą strategią walki z rakiem. U niektórych chorych immunoterapia przynosi trwałe działanie przeciwnowotworowe, w tym również u osób z zaawansowaną, rozsianą postacią choroby nowotworowej. Większość dostępnych obecnie immunoterapii skupia się na poprawie skuteczności naturalnych mechanizmów układu odpornościowego, zależnych od limfocytów T.

Blokada punktów kontrolnych układu odpornościowego

Co to są punkty kontrolne układu odpornościowego?

Odporność swoistą stanowią komórki i ich receptory odpowiedzialne za specyficzne rozpoznanie obcych antygenów i reakcję na ewentualne zagrożenia. Takie zagrożenia mogą stanowić zarówno zewnątrzpochodne patogeny, jak i własne komórki o nieprawidłowej budowie lub funkcji, na przykład komórki nowotworowe. 

Rozpoznanie obcych antygenów zachodzi w wyniku prezentacji fragmentów tych antygenów (peptydów) w połączeniu z cząsteczkami głównego układu zgodności tkankowej (MHC) swoistym receptorom antygenowym limfocytów T (TCR). Dodatkowo, w ramach ścisłej kontroli swoistej odpowiedzi immunologicznej, limfocyt T otrzymuje zestaw sygnałów kostymulujących lub hamujących, dostarczanych poprzez specjalne receptory i ich ligandy, zwane „punktami kontrolnymi układu odpornościowego”. Taka złożona aktywacja pozwala na uniknięcie odpowiedzi skierowanej przeciwko antygenom własnym obecnym na komórkach prawidłowych. Dzięki obecności punktów kontrolnych, układ odpornościowy pozostaje w stanie równowagi, jednocześnie efektywnie eliminując patogeny i zachowując tolerancję dla antygenów własnych. Zbyt mocna odpowiedź immunologiczna na patogeny lub zmienione antygeny własne może powodować uszkodzenie tkanek i choroby autoimmunologiczne.

Przeciwciała monoklonalne i ich zastosowanie w immunoterapii

Terapia za pomocą przeciwciał monoklonalnych (https://www.youtube.com/watch?v=Na-Zc-xWCLE) jest obecnie najpopularniejszą metodą immunoterapii (https://www.youtube.com/watch?v=K09xzIQ8zsg), stosowaną zarówno w leczeniu rozrostów nowotworowych, jak i innych chorób. Przeciwciała monoklonalne (https://www.youtube.com/watch?v=0A99pk6kpS4) to przeciwciała wywodzące się z tego samego klonu limfocytów i rozpoznające z określoną specyficznością ten sam fragment antygenu zwany epitopem. Dzięki klasycznej metodzie produkcji przeciwciał monoklonalnych (https://www.youtube.com/watch?v=O-SrPqJuEVg) opracowanej w 1975 r. przez laureatów nagrody Nobla - Milsteina i Köhlera (http://www.whatisbiotechnology.org/index.php/exhibitions/milstein), a następnie ulepszonej dzięki postępom inżynierii genetycznej, możliwa jest produkcja na dużą skalę przeciwciał monoklonalnych rozpoznających dowolny antygen. Tak zaprojektowane przeciwciała monoklonalne mogą wykrywać białka stanowiące cel terapeutyczny w leczeniu różnych chorób człowieka.

Białka STING

Wstęp

Główną rolą układu odpornościowego jest ochrona organizmu przed patogenami i nieprawidłowymi komórkami, takimi jak komórki nowotworowe. By móc sprawnie rozpoznawać zagrożenie, układ odpornościowy potrzebuje rozbudowanego systemu receptorów wykrywających sygnały niebezpieczeństwa (ang. Danger signals), czyli tzw. “receptorów rozpoznających wzorce” (ang. pattern recognition receptors – PRR).

IDO - 2,3 dioksygenaza indoloaminy

Wstęp

Zapalenie jest uporządkowanym, ważnym etapem odpowiedzi immunologicznej, odgrywającym kluczową rolę w obronie organizmu przed patogenami. Zaburzenie mechanizmów regulujących zapalenie może prowadzić do rozwoju szeregu przewlekłych chorób, w tym chorób autoimmunizacyjnych. Aby zapobiec uszkodzeniu komórek i tkanek, zapalenie musi być pod ścisłą kontrolą. Znane są liczne mechanizmy zaangażowane w regulację przebiegu zapalenia i wygaszanie odpowiedzi immunologicznej. Jeden z takich mechanizmów związany jest z działaniem enzymu o nazwie: 2,3-dioksygenaza indoloaminy 1 (IDO-1, IDO). Działanie IDO powoduje zmniejszenie aktywności komórek układu odpornościowego (immunoregulacja) oraz rozwój tzw. tolerancji, czyli mechanizmów ograniczających odpowiedź immunologiczną na określone antygeny. Funkcja IDO została po raz pierwszy opisana w pracy Munn, Mellor i współpracowników, którzy wykazali, że IDO odgrywa ważną rolę w ochronie płodu przed cytotoksycznym atakiem limfocytów matki. W modelu mysim wykazano, że IDO syntetyzowane przez komórki łożyska jest niezbędne do zahamowania rozwoju swoistej odpowiedzi immunologicznej matki, skierowanej przeciwko odmiennym genetycznie, bo zawierającym również geny pochodzenia ojcowskiego, komórkom płodu. Od tego czasu prowadzone są liczne badania dotyczące immunoregulatorowej aktywności IDO, w tym roli tego enzymu w unikaniu odpowiedzi immunologicznej przez nowotwór.

Rola L-argininy w nadzorze immunologicznym

Nadzór immunologiczny jest procesem obronnym organizmu, podczas którego komórki układu odpornościowego rozpoznają i niszczą zarówno komórki nowotworowe jak i zmiany przednowotworowe.

Rola mikrośrodowiska guza w immunoterapii nowotworów

Nowotwór złośliwy, oprócz komórek nowotworowych, składa się z wielu innych rodzajów komórek: podścieliska, naczyń krwionośnych, a także licznych komórek układu odpornościowego, które wspólnie nazywane są mikrośrodowiskiem nowotworu.

Zastosowanie komórek NK w immuno-onkologii

Komórki NK należą do komórek układu odpornościowego i stanowią 5%-15% limfocytów. Zostały odkryte i opisane w latach 70-tych XX wieku i od tamtej pory są intensywnie badane ze względu na ich unikalne zdolności zabijania komórek nowotworowych lub komórek zakażonych wirusem. Zdolność do zabijania komórek docelowych, zwana inaczej cytotoksycznością komórek NK, podlega ścisłej regulacji i zależy od pobudzenia odpowiednich receptorów hamujących (tj. receptory typu KIR) i aktywujących, obecnych na komórkach NK.

Chimeryczne receptory antygenowe (CARs)

Adoptywny transfer komórek jest rodzajem immunoterapii nowotworów, która wykorzystuje pobrane od pacjentów komórki cytotoksyczne (limfocyty T lub komórki NK). Komórki te poddawane są aktywacji i modyfikacjom in vitro (w warunkach laboratoryjnych), mającym na celu nasilenie rozpoznawania i zabijania komórek nowotworowych. Niedawno zastosowana modyfikacja tej techniki, wykorzystująca chimeryczne receptory antygenowe (ang. chimeric antygen receptors – CARs), okazała się skuteczną metodą leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu krwiotwórczego.

 

Strona 1 z 2

OPEN